ALGEMENE VOORWAARDEN YAGRA JACHTSERVICE

YAGRA voert het bedrijf van scheepswerf en richt zich voornamelijk op de pleziervaart. Zij neemt werk aan en zij bewaart schepen (“winterstalling”) ten behoeve van opdrachtgevers die geacht worden hun schip door en door te kennen en daarmee in aanzienlijk hogere mate over kennis van scheepstechniek en –behandeling te beschikken dan de gemiddelde consument. YAGRA neemt met het leveren van haar diensten alle zorgvuldigheid in acht, doch zij moet als gebruikelijk in de branche aansprakelijkheid beperken nu de orde van grootte van schade in wanverhouding kan staan tot de aanneemsom of het bewaarloon. Bovendien zijn opdrachtgevers doorgaans zelf verzekerd. De algemene voorwaarden bevatten exoneraties die kunnen verhinderen dat de opdrachtgever alle schade kan verhalen. Heeft bij het toebrengen ervan YAGRA opzettelijk of met grove schuld gehandeld, dan staat het haar niet vrij om de exoneraties in te roepen. Is schade daarentegen eveneens aan onoordeelkundig handelen van opdrachtgever te wijten, dan mag YAGRA zich, zover de onoordeelkundigheid strekt, wel op de exoneraties beroepen.

Artikel 1: Toepassingsbereik

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen van YAGRA.

Artikel 2: Informatieverstrekkingsplicht
Opdrachtgever zal YAGRA alle informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid daarvan zijn voor eigen risico.

Artikel 3: Intellectuele eigendom
Tekeningen en berekeningen door YAGRA verstrekt blijven haar eigendom.

Artikel 4: Uitloop of meerwerk
Wanneer werkzaamheden duurder blijken dan voorzien, moet YAGRA hen opschorten en met opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten daarvan. Zij heeft onverminderd recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

Artikel 5: Levertijd
YAGRA is slechts gebonden aan schriftelijk overeengekomen levertijd. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst voor het niet- uitgevoerde te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een door hem na een overschrijding schriftelijke aangezegde redelijke termijn wordt uitgevoerd. In geval van zo’n ontbinding heeft hij geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud, pand- en retentierecht
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door YAGRA te leveren zaken haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen zij van opdrachtgever te vorderen heeft. Voor de vorderingen van YAGRA op opdrachtgever vestigen partijen ten zekerheid een pand- en retentierecht ten gunste van YAGRA op alle zaken die opdrachtgever onder haar brengt.

Wanneer de opdrachtgever de zaken niet na afloop van de opslagtermijn verwijdert, of bij afloop van een door YAGRA gesommeerde redelijke termijn, mag YAGRA zonder af te doen aan de geldigheid van het boven bedongen pandrecht, deze verkopen op een door YAGRA te bepalen wijze, op kosten van opdrachtgever, doch niet nadat de verkoop aan opdrachtgever is aangezegd bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

Artikel 7: Beperking van aansprakelijkheid

YAGRA’s aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade is altijd uitgesloten. Zij beperkt, behoudens opzet of grove schuld, haar aansprakelijkheid voor de overige schade tot de factuurwaarde van de overeenkomst op het moment van schade, of tot € 15.000.= per overeenkomst, waarbij de keuze op het terzake hoogste bedrag valt.

Artikel 8: Betalingscondities
Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. YAGRA heeft het recht vooruitbetaling of voorafgaande zekerheid te vorderen. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen deze termijn schriftelijk bij haar in te dienen, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door hem aanvaard. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan YAGRA administratiekosten verschuldigd van 15% over de factuurwaarde, de laatste vermeerderd met de wettelijke rente. Bij gerechtelijke incasso dient hij tevens alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand te voldoen.

Artikel 9: Forumkeuze
Alle geschillen tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam onder aktenr. 42/2008